Działalność komornika sądowego

Osoby zainteresowane usługami komornika powinny dokładnie zapoznać się z działalnością prowadzoną przez komornika sądowego. Oto kilka zdań poświęconych funkcji jakie wykonuje osoba na stanowisku komornika sądowego.

Funkcje komornika sądowego

Najważniejszą czynnością podejmowaną przez komornika jest wykonywanie rozstrzygnięć sądowych z dziedziny roszczeń cywilnych. W swojej działalności wykorzystuje instytucje przymusu egzekucyjnego. Kolejnym zadaniem jakie określa Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) jest możliwość przeprowadzenia spisu inwentarza. Komornik go wykonuje na podstawie postanowienia sądu. Niestety samo postanowienie zbyt wiele nie zdziała. Koniecznie musi być w nim zawarta wzmianka o wykonalności spisu przez komornika sądowego. Takie postanowienie wydaje się w dwóch sytuacjach, kiedy złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub miało miejsce ustanowienie kuratora dla zarządu spadku nieobjętego.

W jakim celu dokonuje się spisu inwentarza?

Spis inwentarza wykonuje się w celu ustalenia składu i wartości spadku całkowitego. Tutaj wliczane są zarówno aktywa (zyski) jak i pasywa (koszty), wynikające ze spłaty wierzyciela. Spisu dokonuje się także po to, by ograniczyć odpowiedzialności spadkobierców za spadkowe długi.

Dokonany spis pozwoli określić spadkobiercy czy przyjąć spadek, czy też nie. Trzeba mieć świadomość, że przyjmując cały inwentarz trzeba spłacić także należne długi, które ujawniono w dokumencie oraz tych znanych przez spadkobiercę.

Kolejny obowiązek komornika – protokół stanu faktycznego

Oprócz wyżej wymienionych funkcji, komornik może sporządzić protokół stanu faktycznego, co określone zostało w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Taki protokół dokonuje się przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Taki protokół staje się dokumentem urzędowym, który został sporządzony przez organy władzy publicznej i inne władze państwowe. Jest on dowodem tego, co zaświadczono w protokole.

Obowiązki komornika – np. Komornik Warszawa Praga

Osoba wykonująca taki zawód, np. komornik Warszawa Praga ma obowiązek zwrócić należności wierzycielowi do czterech dni po ich wyegzekwowaniu, musi zapłacić odsetki, które wynikają z niedotrzymania terminu czy ponieść odpowiedzialność za szkodę, której dokonał się podczas wykonywania czynności. Do obowiązku należy także zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Ponadto, musi odpowiedzieć dyscyplinarnie za naruszenie powagi i godności urzędu, a także za obrazę przepisów prawa, niewykonanie poleceń powizytacyjnych i wydatkowanie środków, które podlegają dokumentacji w sposób rażąco sprzeczny z ich przeznaczeniem. Każdy komornik musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego za działanie w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych. Trzeba pamiętać, że komornik może wykonywać swoją pracę w dni powszednie i soboty od godziny 7:00 do 21:00. Żaden komornik w dni wolne od pracy bez zgody sądu nie może wykonywać swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *