Informacja gospodarcza co to jest i jak działa

Wszelkiego rodzaju informacje są dzisiaj bezcenne i nie ma znaczenia jakiego obszaru dotyczą. Pozwalają podejmować właściwe decyzje, uniknąć zagrożeń lub odpowiednio wcześniej przygotować się na ich nadejście. Niektóre informacje są ogólnodostępne, inne tylko w ograniczonym zakresie. Niektóre informacje można uzyskać bezpłatnie, za inne trzeba zapłacić.

Informacja gospodarcza ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku, bez względu na wielkość. Posiadanie informacji gospodarczej umożliwia identyfikację kontrahenta i określenie stopnia ryzyka podjętej współpracy. Dzięki temu można uniknąć decyzji niekorzystnych dla firmy i zabezpieczyć własne interesy korzystając z usług profesjonalnej firmy, zobacz tutaj.

Informacja gospodarcza a informacja biznesowa

Pojęcie informacji gospodarczej definiuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. zgodnie z nią informacją gospodarczą są wszystkie dane pozwalające na identyfikację podmiotu gospodarczego, ocenienie jego zdolności płatniczych lub wykorzystania cudzego dokumentu tożsamości. Danymi tymi dysponują biura informacji gospodarczej.

Ustawa nie definiuje czym jest informacja biznesowa. W zasadzie jest to pojęcie szersze, które obejmuje informacje gospodarcze oraz wszystkie inne pozyskane za pośrednictwem czasopism branżowych, portali internetowych. Informacje biznesowe muszą być pozyskiwane drogą legalną. Nielegalne pozyskiwanie informacji zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

Czym jest informacja gospodarcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. informacja gospodarcza obejmuje cztery sektory:

 • dane dotyczące podmiotów posiadających osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • dane dotyczące osób fizycznych,
 • dane dotyczące zobowiązania pieniężnego,
 • dane dotyczące posłużenia się sfałszowanymi lub cudzymi dokumentami.

Przetwarzanie tego typu danych ma na celu identyfikację partnera w biznesie, określenie jego zdolności płatniczych. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności. Brak odpowiedniej informacji gospodarczej może oznaczać długotrwałe czekanie na jej zapłatę, a w najgorszym wypadku nawet jej brak.

dokumenty

Informacje dotyczące podmiotów i jednostek organizacyjnych

Dane te obejmują:

 • nazwę,
 • siedzibę i adres,
 • numer REGON,
 • numer NIP,
 • oznaczenie siedziba,
 • numer wpisu do rejestru oraz nazwę sądu rejestrowego,
 • skład zarządu, imiona i nazwiska prokurentów i pełnomocników,
 • główny przedmiot działalności gospodarczej.
Informacje dotyczące osób fizycznych
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • NIP,
 • REGON,
 • siedziba i adres,
 • oznaczenie siedziba,
 • dane pełnomocnika, jeżeli został wyznaczony,
 • główny przedmiot działalności gospodarczej.
Informacje dotyczące zobowiązań pieniężnych
 • tytuł prawny,
 • kwota i waluta,
 • kwota zaległości,
 • termin powstania zaległości,
 • stan postępowań dotyczących zaległości oraz orzeczeń sądowych,
 • informacje o kwestionowaniu przez dłużnika wysokości zadłużenia (w całości lub części),
 • data wysłania informacji o zadłużeniu i ostrzeżenia o przekazaniu danych do biura wraz z jego nazwą i adresem,
 • inne informacje zgodne z ustawą.
Informacje dotyczące posługiwania się sfałszowanymi dokumentami lub cudzymi
 • nazwa dokumentu,
 • seria i numer,
 • data wystawienia dokumentu,
 • dane dotyczące wystawcy dokumentu,
 • imię i nazwisko osoby widniejącej na dokumencie,
 • okoliczności posłużenia się dokumentem,
 • dane organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

Z tego zestawienia wynika, że informacje gospodarcze mają zapewnić bezpieczeństwo transakcji, ułatwić planowanie, organizowanie i kontrolę funkcjonowania firmy.

Jak to działa

Dane o firmach zbierają i przetwarzają biura informacji gospodarczej, powszechnie nazywane BIG-ami. W Polsce działa ich pięć:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT),
 • Erif Biuro Informacji Gospodarczej.

Biura te działają niezależnie od siebie, dlatego ich rejestry odrębne. Chcąc dokładnie sprawdzić kontrahenta należy sprawdzić rejestr w każdym z tych biur. Aktualny raport bezpłatny można otrzymać raz na 6 miesięcy, za dodatkowe raporty trzeba zapłacić.

Informacje do biur przekazują zgodnie z ustawą wierzyciele oraz banki. Wierzyciele robią to w momencie powstania zaległości powyżej 60 dni, natomiast banki w momencie udzielenia kredytu. Później co miesiąc wysyłają informację o wpłaceniu raty lub braku wpłaty.

Wywiadownie gospodarcze

Pozyskanie oficjalnych informacji gospodarczych nie stanowi większego problemu, ale nie zawsze są one wystarczające dla podjęcia właściwej decyzji. Dotyczy to zwłaszcza dużych kontraktów, gdzie ryzyko jest dodatkowo większe. Dodatkowa informacja biznesowa dotycząca otoczenia firmy może okazać się bardzo cenna. To informacje, których nie można znaleźć w BIG-ach.

A co z kontrahentami zagranicznymi? Jak pozyskać o nich informacje gospodarcze? Największe wywiadownie gospodarcze mają dostęp do danych gospodarczych zamieszczonych w biurach informacji gospodarczej na całym świecie. Dodatkowo mogą sporządzić raporty określające stopień ryzyka i ewentualne zalecenia obniżające to ryzyko, np. poprzez określenie maksymalnego limitu kredytowego.

Niektóre wywiadownie pośredniczą w udostępnianiu informacji gospodarczych o sprawdzonych podmiotach gospodarczych, co umożliwia znalezienie nowych kontrahentów i poszerzenie własnej działalności. Pozyskanie takich danych jest niezwykle cenne.

Pozytywny raport

Informacje gromadzone przez biura informacji gospodarczej dotyczą zobowiązania pieniężnego różnych podmiotów działających na rynku. W zależności od terminowości regulowania zobowiązań, powstaje negatywna lub pozytywna informacja gospodarcza.

Informacja negatywna powstaje wtedy, gdy termin regulowania zobowiązania pieniężnego przekroczył 60 dni. Negatywna historia znacznie utrudnia funkcjonowanie firmy. Przede wszystkim trudniej jest uzyskać kredyt inwestycyjny czy obrotowy, w skrajnych przypadkach jest to nawet niemożliwe. Negatywna informacja gospodarcza utrudnia także uzyskanie faktur z przedłużonym terminem płatności.

Na podstawie zgromadzonych informacji gospodarczych biura tworzą także pozytywne historie. Jak uzyskać pozytywną historię? Firmy leasingowe i banki w momencie udzielenia kredytu wysyłają informację do wybranego biura informacji gospodarczej wraz z harmonogramem spłat. Co miesiąc wysyłana jest informacja o dacie wpłaty. Opóźnienie do 30 dni jest traktowane jako wpłata w terminie. W ten sposób tworzy się pozytywna historia kredytowa, warto o nią dbać, bo znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Nie tylko można pozyskać nowe kredyty na korzystniejszych warunkach, ale przede wszystkim można pozyskać nowych partnerów biznesowych, którzy po sprawdzeniu danych gospodarczych chętnie podpiszą kontrakt obejmujący dłuższą współpracę.

Informację pozytywną może tworzyć także firma. W takim przypadku powinna złożyć do usługodawcy wniosek o o dokonywanie pozytywnych wpisów. Mogą one dotyczyć płatności za czynsz, energię elektryczną, gaz oraz usługi telekomunikacyjne.

Znaczenie informacji gospodarczej

Współczesna gospodarka to system naczyń powiązanych. Doskonale funkcjonuje, gdy wszystkie jej elementy działają sprawnie. Dostawy i należności pieniężne realizowane są terminowe. Wystarczy jednak, by jeden z elementów zaczął mieć kłopoty, problemy odczują pozostali. To właśnie z tych względów informacja gospodarcza jest niezwykle ważna, im będzie dokładniejsza, tym ryzyko będzie mniejsze.

Czasami standardowa informacja może okazać się niewystarczająca dla właściwej oceny ryzyka biznesowego. Warto wtedy skorzystać z usług tzw. wywiadowni gospodarczych, które we własnym zakresie poszukują danych dotyczących konkretnej firmy. Mogą pozyskiwać je od innych partnerów, konsumentów lub wykorzystać informacje udostępnione innymi oficjalnymi kanałami.

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu polega przede wszystkim na unikaniu i eliminowaniu zagrożeń zanim się pojawią, a w tym najważniejszą rolę odgrywa pozyskiwanie danych i informacji o partnerach. Pojawienie się problemów powoduje najczęściej podejmowanie nagłych decyzji, które nie zawsze muszą być trafne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *