Komu przysługuje i jak uzyskać emeryturę po mężu?

Emerytura po mężu to inaczej renta rodzinna. Jest kilka możliwości, by ją uzyskać.

Warunki niezbędne do uzyskania renty rodzinnej.

Żeby w ogóle mieć szansę na uzyskanie renty rodzinnej po mężu, nasz małżonek musiał ją pobierać lub mieć prawo do pobierania emerytury lub renty z tyt. niezdolności do pracy w dniu śmierci. Jeśli mąż nie pobierał żadnego świadczenia w dniu śmierci, organ rentowy sprawdza czy na ten dzień miał do tego prawo.

W przypadku, kiedy zamarły miał prawo do jakiegokolwiek świadczenia, jest kilka dróg do uzyskania prawa do emerytury po mężu.

Po pierwsze emerytura po mężu może zostać przyznana wdowie, która w chwili jego śmierci prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe i ukończyła 50 rok życia lub była niezdolna do pracy.

Kolejnym przypadkiem, kiedy istnieje prawo do emerytury po mężu jest sytuacja, gdy wdowa wychowuje przynajmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego uprawnione do renty rodzinnej. Prawo do pobierania świadczenia przysługuje wtedy do ukończenia 16 lat przez najmłodsze dziecko – jeśli się nie uczy lub do ukończenia przez dziecko 18 lat – jeśli kontynuuje naukę w szkole. W sytuacji, kiedy dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji – emerytura po mężu przysługuje do momentu ustania opieki nad nim.

Ponadto, jeśli wdowa skończyła 50 rok życia lub stała się całkowicie niezdolna do pracy nie później niż 5 lat po śmierci współmałżonka, również przysługuje jej świadczenie po mężu. W przypadku, jeśli prawo do świadczenia wdowy, ustanie z powodu ukończenia określonego w ustawie wieku najmłodszego z dzieci uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, owdowiała może złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do emerytury po mężu i może okazać się, że spełnia ona powyższe kryterium.

Czy rozwód uniemożliwia przyznanie świadczenia emerytalnego po współmałżonku?

Niekoniecznie, ponieważ  w sytuacji, gdy były małżonek w dniu śmierci był zobowiązany wyrokiem sądu do płacenia alimentów na byłą żonę, ma ona prawo do wystąpienia do organu emerytalno – rentowego o przyznanie świadczenia po zmarłym. Jeśli zmarły po rozwodzie ponownie się ożenił, emerytura po mężu może przysługiwać obu paniom.

Natomiast, jeśli po rozwodzie byli małżonkowie zdecydowali, że były mąż będzie płacił alimenty na byłą żonę, bez ingerencji sądu, w takim przypadku była małżonka może starać się o uzyskanie emerytury po mężu. Konieczne będzie jednak właściwe udokumentowanie faktu, że alimenty były płacone.

Jaka jest wysokość renty po zmarłym małżonku?

W zależności od ilości osób uprawnionych, emerytura po mężu wynosi odpowiednio 85% świadczenia przysługującego zmarłemu w chwili śmierci – jeśli prawo do renty ma tylko jedna osoba, 90% świadczenia zmarłego – gdy uprawnione są dwie osoby (podzielone między te osoby) i 95% – gdy uprawnionych jest więcej osób (kwota zostaje odpowiednio podzielona na wszystkich uprawnionych).

Jeśli kwota wyliczonego świadczenia jest niższa niż najniższa renta rodzinna kwota świadczenia zostanie automatycznie podniesiona.

Kiedy wdowa może ubiegać się o świadczenie po mężu?

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym mężu można złożyć w każdym momencie po śmierci współmałżonka. Natomiast, jeśli wniosek zostanie złożony najpóźniej w kolejnym miesiącu po zgonie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia śmierci i zostanie wypłacone wyrównanie. W przypadku wystąpienia o przyznanie emerytury po mężu po tym terminie, prawo zostanie ustalone od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nawet, jeśli wdowa pobiera własne świadczenie, w przypadku zgonu współmałżonka, może ona ubiegać się o przyznanie emerytury po nim. Wtedy organ rentowy po wyliczeniu wysokości renty rodzinnej rozpocznie wypłacać korzystniejsze świadczenie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *