Wypadek w pracy a odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek w pracy to roszczenie, z którym osoby poszkodowane bardzo często występują do ubezpieczycieli. Brak możliwości wykonywania obowiązków służbowych oraz niezdolność do podjęcia jakiejkolwiek innej pracy ciągnie za sobą poważne konsekwencje. Wiąże się to bowiem z utratą stałego źródła utrzymania oraz koniecznością poniesienia kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. W celu zabezpieczenia swojej przyszłości, coraz częściej decydujemy się na wykupienie ubezpieczenia od zdarzeń nieszczęśliwych, gwarantujące otrzymania właściwego świadczenia. Kto decyduje o przyznaniu odszkodowania i w jaki sposób ustalana jest jego wysokość?

Na jakie świadczenia możemy liczyć?

Każda osoba, zatrudniona i odprowadzająca składki do ZUS, w razie powstania niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej może wystąpić o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku w pracy. Warunkiem jest jednak posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie ma zwykle formę jednorazowej wypłaty świadczenia, ale może również być wypłacane w miesięcznych ratach, w formie renty. To, jakie odszkodowanie zostanie przyznane, zależy przede wszystkim od rozmiaru szkody i rodzaju urazu. Równie ważny jest sam przebieg zdarzenia i udział w nim poszkodowanego, pomaga bowiem w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku. Konsekwencje wypadku dla zdrowia osoby poszkodowanej mogą być na tyle duże, że wymaga ona długiego leczenia, a okres rekonwalescencji nie pozwala wrócić do wykonywania pracy zarobkowej. Sam charakter wypadku ma tutaj kluczowe znaczenie, wpływa bowiem na rodzaj przyznanego świadczenia. Możesz otrzymać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do życia zawodowego, mimo zakończenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego), zasiłek wyrównawczy, rentę, dodatek pielęgnacyjny lub rentę rodzinną.

Należy również pamiętać o dotrzymaniu ustalonego okresu na zgłoszenie szkody do ubezpieczalni, w której mamy wykupioną polisę. W zależności od towarzystwa, czas ten może się nieco różnić. Zgłoszenie szkody w PZU Życie odbywa się zwykle telefonicznie podczas rozmowy z operatorem na infolinii. Równie popularnym i bardzo szybkim sposobem jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej. Należy wcześniej przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i sprawdzić poprawność danych.

Kto może wnioskować o przyznanie jednorazowego odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie to rodzaj świadczenia, które przyznawane jest jednorazowo, a jego wysokość ustalana jest w odniesieniu do rozmiaru powstałej szkody (w tym przypadku, do stopnia obrażeń). Śmierć osoby poszkodowanej powoduje, że o wypłatę należnego jej świadczenia mogą się starać osoby z najbliższego otoczenia zmarłego. Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy jest wypłacane pod warunkiem, że wypadek ten nastąpił na terenie zakładu pracy lub w miejscu, w którym poszkodowany wykonywał swoje obowiązki służbowe, zlecone mu przez przełożonego. Wypadek w pracy poza zakładem pracy dotyczy również takich zawodów, jak kierowca, przedstawiciel handlowy, czy kominiarz.

Zanim odszkodowanie zostanie przyznane, ZUS prowadzi bardzo dokładną analizę okoliczności zdarzenia, posiłkując się dokumentacją dostarczoną przez ubezpieczonego. Zdarza się, że może poprosić o dostarczenie brakujących dokumentów, wówczas poszkodowany ma określony czas na ich przygotowanie i dostarczenie, w przeciwnym razie wniosek o przyznanie odszkodowania zostanie odrzucony.

Sposób na zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie to problem, który dotyka wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Powołując się na nieaktualne cenniki usług medycznych, podają często zaniżoną kwotę świadczenia. Na szczęście, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele zazwyczaj wymagają wówczas formy pisemnej, ale zdarza się że odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela przyjmowane jest na infolinii. Z dniem wpłynięcia odwołania rozpoczyna się procedura odwoławcza, a ubezpieczyciel ma określony czas na ustosunkowanie się do wniosku swojego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *