Rozwód – jak sobie poradzić?

Rozwód polega na całkowitym zerwaniu więzi prawnych z partnerem. Ma to swoje konsekwencje w wielu dziedzinach życia.

Rozwód – dalsze konsekwencje

Rozwód zrywa więź prawną między małżonkami. W świetle prawa ustaje wspólność majątkowa, każde z nich traci prawo do dziedziczenia po drugim z małżonków. Rozwód pociąga też za sobą potrzebę podziału majątku czy ustalenia władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci. Ta kwestia z kolei wiąże się z następną konsekwencją, jaką są alimenty na dziecko wypłacane przez jedną ze stron. Stosunki między stronami będą kształtować się nieco inaczej, zależnie od tego czy orzekano o winie czy też nie.

Rozwód a orzekanie o winie

Można uzyskać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie. Ma to miejsce wtedy, gdy żadna ze stron nie wnosi o ustalenie tejże oraz gdy sąd ustali, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały, czyli, iż ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza między małżonkami. Jeśli nie ma orzeczenia o winie, postępowanie przebiega znacznie szybciej, często sprawę udaje się zamknąć nawet na jednym posiedzeniu, nie powołuje się też świadków.

Rozwód z orzekaniem o winie przebiega natomiast w ten sposób, że sąd przypisuje winę wyłącznie jednej stronie lub orzeka o winie obojga współmałżonków. Co istotne, wina nie jest stopniowalna.

Postępowanie, które kończy się orzeczeniem o winie jest dużo bardziej skomplikowane i trudniejsze dla stron, przede wszystkim z uwagi na towarzyszące sprawie emocje. Dlatego też, aby lepiej poradzić sobie z tą trudną sytuacją, w interesie małżonków jest dążenie do polubownego załatwienia sprawy.

Rozwód a obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wspólnych dzieci pary lub też jednego ze współmałżonków.

Żądać alimentów może ten z byłych współmałżonków, które nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz, który znajduje się w niedostatku. Alimenty mają odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom. Jeśli sąd orzekł o winie obojga, albo nie orzekał o niej wcale, byli małżonkowie będą wobec siebie zobowiązani do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego. Gdy jeden z małżonków znajdzie się w niedostatku, zaktualizuje się roszczenie o zapłatę alimentów. Co istotne, rozwód pociąga za sobą obowiązek alimentowania tylko wtedy, gdy uprawniony nie ma krewnych, albo jego krewni nie mogą wypełnić tego obowiązku lub też, dopóki uprawniony nie wstąpi w nowy związek małżeński. Dodatkowo, obowiązek alimentacyjny wygasa po pięciu latach od kiedy orzeczono rozwód – tylko w sytuacji, gdy zobowiązany jest były małżonek, którego sąd nie uznał za winnego rozpadu małżeństwa.

Warto tu dodać, że sąd faktycznie sprawdzi czy po rozwodzie sytuacja materialna małżonka, który nie był winny rozpadu małżeństwa istotnie się pogorszyła. Pokazuje to jak ważne jest ustalenie winy. Pozwala ono małżonkowi niewinnemu nie tylko żyć na podobnym poziomie jak przed rozwodem, ale też uzyskać pewne wyrównanie finansowe za nakłady poniesione na dom i rodzinę podczas trwania związku.

Więcej informacji można znaleźć tu. Jeśli szukamy prawnika zajmującego się rozwodami, sprawami o alimenty w dużym mieście takim jak na przykład Kraków, bez trudu znajdzie się kancelaria radcy prawnego, która będzie nas reprezentować podczas całego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *