Zadośćuczynienia i odszkodowania – w jaki sposób ich dochodzić

Jednym ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie często stosowane jest w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Odszkodowanie to natomiast jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody.

Zasadniczym celem zadośćuczynienia jest naprawienie krzywdy, której doznała osoba poszkodowana. Zadośćuczynienie ma przyczynić się do złagodzenia cierpień fizycznych oraz psychicznych. Dotyczy to zatem szkód o charakterze wewnętrznym. Cel odszkodowania to natomiast naprawienie uszczerbku majątkowego. Jest to cel zewnętrzny. Analizując pojęcie odszkodowania, należy się odnieść do definicji szkody. Szkoda to uszczerbek na dobrach, które podlegają ochronie prawnej. Należą do nich między innymi, w przypadku majątkowego charakteru szkody, interesy majątkowe osoby poszkodowanej, natomiast w przypadku uszczerbku na dobrach niemajątkowych naruszenie czci lub zdrowia osoby poszkodowanej. Mimo że pojęć tych używa się zamiennie, różnica między nimi jest dość spora. O tym, jakie sprawy wchodzą w zakres działalności kancelarii prawnych zajmujących się tematyką zadośćuczynień i odszkodowań więcej przeczytasz pod adresem https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/zadoscuczynienia-odszkodowania/. Różnice między odszkodowaniem i zadośćuczynieniem wynikają zatem z różnych podstaw prawnych i różnych funkcji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza występuje w kilku określonych sytuacjach – między innymi wtedy, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie lub występuje związek przyczynowo-skutkowy między samą szkodą a określonym zdarzeniem. Wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego jest niezbędną przesłanką zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej. Aby ustalić powiązania, sprawdzamy, czy przyczyna była koniecznym warunkiem wystąpienia skutku oraz, czy skutek wystąpiłby bez danej przyczyny. Odpowiedzialność odszkodowawcza zachodzi, gdy strona poniosła negatywne konsekwencje, które mogą mieć miejsce na skutek czynu zabronionego, nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie zazwyczaj ma charakter jednorazowy. Określając zadośćuczynienie, należy uwzględnić doznawane elementy krzywdy, także te, które będą konsekwencją danego postępowania i ujawnią się w przyszłości. Oszacowanie zadośćuczynienia to zatem kwestia bardzo indywidualna. Jego wysokość nie zawsze będzie taka sama. Zadośćuczynienie uregulowano w Kodeksie Cywilnym. W przypadku, gdy poszkodowany doznał uszkodzenia ciała sąd lub zakład ubezpieczeń może przydzielić odpowiednią sumę celem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Zadośćuczynienie należy się wyłącznie osobie poszkodowanej, ale są od tej zasady 2 wyjątki. W niektórych przypadkach prawo do odszkodowania może przejść na spadkobierców. Dzieje się tak, gdy roszczenie o odszkodowanie zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo wytoczono za życia osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie

Odszkodowanie należy się nie tylko samej osobie poszkodowanej, ale także tym, którzy zostali poszkodowani pośrednio. Przysługuje także osobie, która np. utraciła źródło dochodu. Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne, które stanowi naprawienie szkody dotykającej sfery zewnętrznej, nie natomiast wewnętrznej. Wyróżnić można odszkodowania za szkody majątkowe lub odszkodowania za szkody na osobie. W przypadku szkód na osobie wyróżnić możemy szkody związane z uszkodzeniami ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia oraz pogorszenie się sytuacji życiowej związane ze śmiercią bliskiej osoby. Regulacje prawne dotyczące tych odszkodowań zawarto odpowiednio w art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz 446 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Osoba poszkodowana w ramach odszkodowania może żądać między innymi zwrotu kosztów leczenia, w tym zabiegów medycznych czy opieki lekarskiej. Jeśli mowa natomiast o odszkodowaniu za pogorszenie sytuacji życiowej, która wynika ze śmierci osoby najbliższej, jest kompensatą szkody, która obejmuje kwestie majątkowe takie, jak utrata zarobków, które osiągała osoba zmarła, ale również utratę wsparcia w sytuacjach bytowych. Wysokość odszkodowania ustala się między innymi w oparciu o kryteria takie, jak rozmiar negatywnych następstw natury majątkowej, a także stan zdrowia i wiek. Podczas zasądzania odszkodowania porównuje się między innymi obecną sytuację tego, kto dochodzi odszkodowania ze stanem, w jakim osoba znalazłaby się, gdyby do śmierci bliskiej osoby nie doszło.

Odszkodowania można domagać się od podmiotu, który wyrządził daną szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność. Przykładem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za szkodę jest zakład ubezpieczeń, natomiast podmiot, który wyrządził szkodę to sprawca. Według polskiego prawa odszkodowanie powinno być na tyle duże, by pokryć zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści, które dana osoba mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.

Zadośćuczynienia i odszkodowania - w jaki sposób ich dochodzić

Jak dochodzić odszkodowania?

Jedną z sytuacji, kiedy możemy domagać się odszkodowania, jest uczestniczenie w wypadku samochodowym. Analizując rynek ubezpieczeniowy, można dojść do wniosku, że istnieje na nim wiele podmiotów, które wabią swoich klientów rozmaitymi ofertami. Jak zaznacza adwokat Krzysztof Śpiewak z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl), ubezpieczyciele często stosują zabiegi takie, jak przyznanie niskiej kwoty, w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń. Często umowy takie zamykają drogę do dochodzenia do kwot, które faktycznie się należą.

Jeśli zostaliśmy poszkodowani, z pewnością zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej dochodzić odszkodowań, by działanie to przyniosło pożądane rezultaty. Kwestiami odszkodowań może zająć się między innymi adwokat, radca prawny, a także kancelaria odszkodowawcza. O odszkodowanie można walczyć również na własną rękę, jednak często jest to opcja dużo bardziej stresująca. Jeśli wybieramy np. kancelarię odszkodowawczą, powinniśmy zastanowić się nad jej odpowiednim wyborem. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie odszkodowania, którego wysokość jest dla nas satysfakcjonująca.

Prowizja kancelarii powinna wynosić od 15 do 20% kwoty odszkodowania. Jeśli kwota ta jest wyższa, warto, by kancelaria miała udokumentowane ponoszenie dodatkowych kosztów takich, jak np. koszty procesu. Dodatkowo nie zawsze najlepszą opcją będzie zgoda na odbieranie przez kancelarię wszelkiej korespondencji od ubezpieczyciela. Jeżeli to kancelaria będzie miała wyłączną możliwość odbioru korespondencji, stracimy kontrolę nad tym, co dzieje się w naszej sprawie. Może to sprawić, że nie będziemy wiedzieć, czy kancelaria nie działa na naszą szkodę.

W przypadku dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań nie zawsze najtańsza opcja jest wariantem najlepszym. Czasem trudno prowadzić skuteczne działania, które doprowadzą nas do celu, bez fachowej wiedzy oraz doświadczenia. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zweryfikować tego, z kim ją podpisujemy. W przeciwnym razie może mieć to negatywne konsekwencje. Warto mieć pewność, że osoba, której powierzysz swoją sprawę, wykaże dbałość o interes poszkodowanego. Podpisując umowę, zawsze należy ją przeczytać i poprosić o wytłumaczenie wszelkich kwestii, które są niejasne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *